Beskyttlse og behandling af privatpersonsoplysninger.

Det er vigtigt for os, at du ved, at vi beskytter dit privatliv og behandler dine data med respekt. Herunder kan du blandt andet se, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi anvender og behandler dem. 

 

1. Dataansvarlig – hvem kontakter jeg?

Vestbirk Musik- & Sportsefterskole er den dataansvarlige og kan kontaktes via:
Tlf.: 75 78 11 41  //  mail: [email protected]

Skolens CVR nr.: 78107812

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af efterskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud og statslig elevstøtte. 

Vi indhenter også personoplysninger om medlemmer af skolens bestyrelse, fordi det kræver lovgivningen, og vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, som vi har med disse.

 

3. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler almindelige oplysninger som fx navn, adresse, alder, køn, mv. Vi behandler også indkomstoplysninger om forældre, evt. samlevere og elever over 18 år til brug for beregning af statslig elevstøtte. Vi behandler også cpr-numre til brug for skolens administration. Når det er nødvendigt, behandler vi følsomme oplysninger, dvs. helbredsoplysninger om eleven. Dette sker efter indhentelse konkret samtykke hertil.

 

4. Modtagere eller kategori af modtagere 

Som udgangspunkt er det alene skolen, der anvender de personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger, og hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og gang-læreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er gang-læreren for.

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom.

 

5. Opbevaring af personoplysninger 

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området (se vmse.dk). Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen. I visse tilfælde, hvor eleven efter sit ophold på Vestbirk Musik- & Sportsefterskole har brug for overdragelse eller særlig støtte på sin nye skole, opbevares elevens oplysninger til dette arbejde er fuldført med implicerede parter. 

 

6. Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

7. Dine rettigheder 

Efter databeskyttelsesreglerne har du som registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger. 

 

Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr. 

 

Ret til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

 

Ret til at transmittere

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelt læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

8. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Brug af Cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Vi ønsker at give fuld og hel information omkring de cookies, vi bruger og at gøre det så nemt at styre indstillingerne for dem, som muligt.

Vores cookies er opdelt i fem typer af cookies.

 

Nødvendige cookies 
Disse cookies er påkrævet for at websitet kan levere en tjeneste, som slutbrugeren udtrykkelig har anmodet om. 

Præferencecookies 
Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på en side. Det er for eksempel valgte præferencer såsom sprog eller valg, som gør navigation enklere. Der indsamles ingen personligt identificerbare data med denne type cookies.

Drift- og optimeringscookies 
Disse cookies anvendes til driften af websitet. Det kan for eksempel være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der skal bruges til web-analyse. De bruges også i forbindelse med spørgeskemaer. Disse cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der kan henføres til den enkelte bruger.

Marketing cookies – anonym tracking på tværs af hjemmesider 
Disse cookies anvendes til at følge brugere på tværs af deres besøg på flere websites. Disse cookies kan blive brugt til at opbygge profiler, der viser hvilke søgninger individuelle brugere har foretaget eller hvilke sider de har besøgt. Disse cookies kan lagre data, der identificerer den enkelte bruger eller som indeholder specifik information om brugeren. Anonyme data kan blive delt med tredje part. 

Marketing cookies – målrettet annoncering
Disse cookies bruges til at følge søge- og læsevaner. Den information der indsamles bruges til at vise individualiseret marketing indhold, såsom bannerannoncer. Anvendelsen af disse cookies kan indebære lagring og anvendelse af personlig identificerbare informationer til visning af individuelt tilpasset indhold og/eller deling af disse data med en 3. part med det samme formål. Enhver information der lagres med brug af disse cookies kan blive videresolgt til 3. part.